Kontrola organów

Kontrola podatkowa to zazwyczaj pierwsze stadium postępowania podatkowego lub nawet karnoskarbowego. Jest to moment, w którym odpowiednie organy zajmują się gromadzeniem materiałów, które później mogą stać się materiałami dowodowymi w ewentualnej sprawie.

Kontrola podatkowa ma jeden cel, sprawdzenie, czy kontrolowany wywiązuje się z ciążących na nim obowiązków związanych z prawem podatkowym. Kontrolę taką przeprowadzają organy pierwszej instancji: naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego oraz wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta i marszałek województwa. A wszczyna się ją poprzez doręczenie kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia.

Kontrolowany może przekazać pełnomocnictwo w działaniach związanych z kontrolą. Dlatego najlepiej przekazać pracę specjalistom, a tych w AVALIS nie brakuje. Jako firma specjalizująca się w tego typu przypadkach, oferujemy współpracę z najlepszymi specjalistami na rynku krajowym, którzy do każdego zadania podchodzą z indywidualnym zaangażowaniem, którego u naszej konkurencji z całą pewnością nie doświadczysz.