Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Już 30 czerwca minie termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok. Dotyczy to jednostek, których rok obrotowy skończył się 31 grudnia 2015 r. Zatwierdzenie sprawozdania jest warunkiem do dokonania szeregu czynności z zakresu prawa bilansowego, prawa podatkowego czy prawa handlowego a także uznania, że prawidłowo wywiązano się ze swoich obowiązków.

calculator-385506_1280 (1)Za wypełnienie tego obowiązku jest odpowiedzialny kierownik danej jednostki. Jeżeli jest to spółka kapitałowa, to w takim przypadku są to członkowie zarządu. W praktyce zazwyczaj takie sprawozdanie finansowe sporządza osoba odpowiedzialna za księgowość (czyli główny księgowy), natomiast członkowie zarządu je podpisują. Jednak za prawdziwość zawartych danych są współodpowiedzialne wszystkie podpisane osoby- czyli zarówno księgowy jak i członkowie zarządu.

Sprawozdanie finansowe jednostek, które prowadzą księgi rachunkowe podlega zatwierdzeniu przez odpowiedni organ zatwierdzający (który jest wskazany w przepisach lub w statucie jednostki) i powinno to nastąpić najpóźniej sześć miesięcy od dnia zakończenia roku bilansowego. W przypadku roku obrotowego, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym, powinno to nastąpić właśnie 30 czerwca. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego odbywa się przez głosowanie oraz podjęcie stosownej uchwały.

Po zatwierdzeniu sprawozdania dokonuje się też podział wyniku finansowego, czyli przeznaczenie dodatniego wyniku finansowego na odpowiednie cele, np. wypłatę dywidendy dla właścicieli lub pokrycie ujemnego wyniku finansowego. Jest to jednocześnie warunkiem tzw. ostatecznego już zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych.

Jeżeli stowarzyszenie bądź fundacja zarejestrowana w KRS nie prowadzi działalności gospodarczej, nie musi składać do niego finansowego sprawozdania. Zobowiązane są do tego organizacje, które prowadzą działalność gospodarczą, czyli są zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców. Muszą one złożyć takie sprawozdanie nawet jeśli nie prowadzą faktycznych działań gospodarczych w danym roku obrotowym.

Dodaj komentarz