Środki odwoławcze po zakończeniu postępowania podatkowego

Z wcześniejszych artykułów mogli się Państwo dowiedzieć o tym czym jest i jak wygląda postępowanie podatkowe. Nie ulega wątpliwości, że nie jest to czynność, którą można uznać za przyjemną ani łatwą dla jakiegokolwiek przedsiębiorcy, dlatego nieoceniona może okazać się pomoc biura rachunkowego. Co zrobić w sytuacji, gdy postępowanie zakończyło się nie po naszej myśli i chcemy się odwołać?  Jak wyglądają procedury?

office-170639_640Przypomnijmy, że po zakończeniu postępowania podatkowego mamy prawo do korekty deklaracji w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Odwołanie od decyzji organu podatkowego wnosi się do organu odwoławczego za pośrednictwem tego organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Organami odwoławczymi są organy podatkowe wyższego stopnia.

Jak to wygląda w praktyce? Jeżeli decyzję wyda naczelnik urzędu skarbowego organem odwoławczym będzie dyrektor izby skarbowej, jeśli jednak będzie to naczelnik urzędu celnego – odwołanie będzie musiało zostać wniesione do dyrektora izby celnej. A co w przypadku decyzji prezydenta miasta, wójta, starosty, marszałka województwa czy burmistrza? W wymienionych przypadkach organem odwoławczym jest samorządowe kolegium odwoławcze. W wyjątkowych przypadkach, do jakich można zaliczyć na przykład stwierdzenie nieważności decyzji rozpatrywanej przez dyrektora izby skarbowej, organem odwoławczym może być Minister Finansów.

Organ odwoławczy, który otrzymał odwołanie, rozstrzyga w sprawie w formie decyzji, która ma charakter ostateczny, co oznacza, że podlega wykonaniu (pod warunkiem, że nie zostało ono wstrzymane). Od decyzji ostatecznej można jeszcze wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Postępowanie na tym poziomie jest dwuinstancyjne. W przypadku niepomyślnego wyroku, ostatnią deską ratunku pozostaje wniesienie kasacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pozdrawiamy, Avalis.pl

Dodaj komentarz