Sposób na resocjalizację – zatrudnienie więźnia

Zgodnie ze statystykami Służby Więziennej, spośród około 70 tysięcy osób przebywających obecnie w jednostkach penitencjarnych w całym kraju, pracuje jedynie 30% z nich. Dzieje się tak mimo udowodnionego już dobrego wpływu pracy na resocjalizację skazanych oraz korzyści, które czekają na obie strony – zarówno na pracownika, jak i zatrudniającego go pracodawcę.

avalis.pl - artykuł nr 31Skazany może podjąć pracę odpłatną lub nieodpłatną. Nie otrzymuje wynagrodzenia, kiedy zostaje zatrudniony w organach administracji publicznej i samorządu terytorialnego, instytucjach pożytku publicznego oraz organizacjach charytatywnych. Pensja przysługuje skazanemu, kiedy otrzymuje pracę w spółkach, spółdzielniach lub od osób prowadzących działalność gospodarczą.

Aby zatrudnić skazanego, należy wysłać do wybranej jednostki penitencjarnej zapytanie ofertowe. Muszą się w nim znajdować takie informacje jak: podstawowe dane reprezentowanej firmy, zakres i czas pracy, miejsce oraz liczba osób, które chcemy zatrudnić. Następnie należy skontaktować się ze specjalistą we właściwym Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej.

Korzyści płynące z zatrudnienia osób pozbawionych wolności są znaczne. Badania wykazują, że praca ma ogromny wpływ na resocjalizację skazanych. Pozwala wykształcić u nich sumienność, obowiązkowość i cierpliwość. Praca odpłatna umożliwia im zdobycie pewnej sumy na własny użytek, która może być przydatna po zakończeniu kary. Oprócz tego jest to jedna z najlepszych metod spędzenia czasu pozostałego do końca wyroku.

Pracodawcy, którzy zdecydowali się już na zatrudnienie osób pozbawionych wolności, podkreślają ich wyjątkowe zaangażowanie w pracę oraz sumienność. Zdarza się tak, że przedsiębiorca zadowolony ze współpracy z więźniem decyduje się na zatrudnienie go także po zakończeniu przez niego odbywanej kary. Pracodawcy mogą również liczyć na znaczne ulgi w księgowości. Firmy, w których pracują skazani, mają prawo do złożenia wniosku o ryczałt uzupełniający koszty zatrudnienia osoby pozbawionej wolności. Powstał projekt nowelizacji ustawy, zmieniający wysokość ryczałtu z obecnych 20% do 40% otrzymywanego wynagrodzenia. Ma to zachęcić kolejnych przedsiębiorców do zatrudniania więźniów i tym samym umożliwienia im przeprowadzenia skutecznego procesu resocjalizacji. Będzie to miało również lepszy wpływ na porządek panujący w zakładach penitencjarnych.

Dodaj komentarz