Rzecznik Praw Przedsiębiorcy

Projekt ustawy dotyczący powołania instytucji Rzecznika Praw Przedsiębiorcy trafił już do Sejmu. Jego zadaniem byłoby dbanie o interesy przedsiębiorców w sytuacjach konfliktowych, w których jedną ze stron jest Państwo.

document-428331_640Przedsiębiorcy narażani są na spory, gdzie stroną przeciwną jest administracja rządowa lub samorządowa, organy ścigania oraz urzędy kontrolne. Konflikty te są trudne do wygrania zwłaszcza dla małych oraz średnich firm, których biuro np. dopiero zaczęło się rozwijać. W takich sytuacjach miałby pomoc RPP. Powołanie rzecznika umożliwiłoby realne dochodzenie swoich praw coraz liczniejszej grupie przedsiębiorców, którzy mają wpływ na rozwój gospodarki.

Przedsiębiorca mógłby skierować odpowiedni wniosek do Rzecznika, ten zaś w tym momencie może zrobić cztery rzeczy: może podjąć sprawę, poprzestać na wskazaniu wnioskodawcy przysługujących mu w takiej sytuacji środków działania, przekazać sprawę innemu organowi (zależnie od sprawy) bądź nie podejmować sprawy. Jednocześnie RPP zawiadamia o tym wnioskodawcę oraz osobę, której sprawa dotyczy. W sytuacji, kiedy Rzecznik zdecyduje się podjąć sprawę może samodzielnie poprowadzić postępowanie wyjaśniające albo zwrócić się o zbadanie sprawy (bądź tylko jej części) do odpowiednich organów, jak np.: prokuratura, kontrola państwowa, czy organy nadzoru.

writing-1149962_640Rzecznik Praw Przedsiębiorcy może zwrócić się do odpowiednich organów, organizacji czy też instytucji z prośbą o podjęcie działań na rzecz przedsiębiorcy z zakresu ich kompetencji. Te zaś mają powinny podjąć sprawy, a następnie w ciągu 30 dni byłyby zobowiązane poinformować Rzecznika o podjętych działaniach lub zajętym stanowisku. Jeżeli doszłoby do sytuacji, gdzie by nie dotrzymano wspomnianego terminu lub gdyby Rzecznik nie podzielał stanowiska organów, może on zwrócić się do właściwej jednostki nadrzędnej o podjęcie działań. Innym ważnym uprawnieniem RPP byłaby też możliwość występowania do odpowiednich organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej lub o wydanie bądź zmianę innych aktywów prawnych.

Nowe przepisy, według których zostałby powołany Rzecznik Praw Przedsiębiorcy miałyby wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Dodaj komentarz