Przebieg i zakończenie postępowania podatkowego

Celem każdego postępowania podatkowego jest ustalenie wymiaru podatku. Organy podatkowe muszą ustalić stan faktyczny sprawy co wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Może też przeprowadzić badanie ksiąg. Z kolei każdy podatnik powinien mieć świadomość faktu, że może uczestniczyć w tym postępowaniu dowodowym. Ma prawo wnioskować o uwzględnienie dodatkowych dowodów – takich jak przesłuchanie świadków, włączenie dokumentacji czy opinia biegłego.

clerk-19909_640Podatnik może wnioskować o prawo wglądu do akt sprawy na każdym etapie postępowania. Jeżeli wyrazi taką chęć może sporządzić kopie lub odpis akt. Zanim dany organ podatkowy wyda decyzje, wyznacza podatnikowi tygodniowy termin, w którym może wypowiedzieć się na temat zebranego materiału dowodowego. Wszystkie czynności podejmowane przez osoby reprezentujące organ podatkowy muszą być ewidencjonowane w metryce sprawy. Czynności o szczególnie istotnym znaczeniu (przykładem takiej czynności może być np. przesłuchanie) dla ostatecznego rozstrzygnięcia są dokumentowane w formie protokołów. Pozostałe mniej ważne kwestie utrwala się w formie adnotacji. W trakcie toczącego się postępowania wydawane są postanowienia. Dotyczą one wybranych tematów będących przedmiotem badania, jednak – co ważne – nie są one rozstrzygające. O istocie sprawy rozstrzyga się w formie decyzji.

Należy pamiętać o tym, że postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne, dlatego od decyzji wydanej na poziomie pierwszej instancji, można złożyć odwołanie. Jeżeli odwołanie zostało wniesione w terminie do drugiej instancji, postępowanie toczy się tak długo, aż organ odwoławczy nie podejmie decyzji. Jeżeli odwołanie nie zostanie złożone – decyzja pierwszej instancji staje się ostateczna. Dodajmy, że w niektórych sytuacjach, np. w sytuacji przedawnienia, postępowanie podatkowe kończy się umorzeniem.

Księgowość nie kryje przed nami żadnych tajemnic. Jeżeli masz jakieś wątpliwości – skontaktuj się z nami.

Pozdrawiamy, Avalis.pl

Dodaj komentarz