Podzielona płatność podatku VAT od 1 kwietnia 2018 r.

Od 1 kwietnia 2018r. zaplanowano wejście w życie zmian do ustawy o VAT, dotyczących m.in. wprowadzenia tzw. mechanizmu split payment, czyli podzielonej płatności podatku VAT (projekt z dnia 11 września 2017 r.). Jest to istotna informacja nie tylko dla biur rachunkowych i księgowych, ale też każdego obywatela.

coins-currency-investment-insurance

Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę dokonywana będzie w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto będzie płacona przez nabywcę na rachunek dostawcy (bądź też w inny sposób będzie rozliczana), natomiast pozostała część zapłaty odpowiadająca kwocie podatku VAT od danej transakcji, będzie płacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy – tzw. rachunek VAT.

Podzielona płatność będzie miała również zastosowanie do zapłaty dokonywanej przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi (przedpłaty, zaliczki, zadatki), pod warunkiem otrzymania przez nabywcę faktury na taką płatność.

Dokonywanie płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności będzie następowało poprzez użycie komunikatu przelewu. Nabywca będzie wypełniał taki komunikat, wskazując w nim dwie kwoty: kwotę wartości sprzedaży brutto oraz kwotę podatku VAT. Bank (bądź SKOK) dokona czynności mających na celu przekazanie wpłacanej kwoty na właściwe konta, zatem kwotę odpowiadającą kwocie podatku przekaże na rachunek VAT, natomiast pozostałą kwotę na rachunek rozliczeniowy w banku albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Mechanizm podzielonej płatności – jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu – będzie miał zastosowanie do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników VAT, zatem pozostanie bez wpływu na zakupy dokonywane przez konsumentów nieprowadzących działalności gospodarczej.

Uwaga: Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności ma być dobrowolne, co oznacza, że decyzję co do jego stosowania podejmować będą nabywcy towarów i usług.

Nie będzie również konieczności przyjęcia tylko jednego rodzaju rozliczania podatku VAT, zatem niektóre płatności za dokonywane zakupy będą mogły być regulowane w systemie split payment, a inne rozliczane na dotychczasowych zasadach.

Wybór stosowania mechanizmu podzielonej płatności w praktyce wiązać się będzie z różnymi przywilejami podatkowymi. W stosunku do podmiotów stosujących split payment nie będą miały zastosowania m.in. przepisy o sankcjach w podatku VAT. Zmienią się w tym zakresie również przepisy dotyczące zwrotu podatku VAT. Jeżeli podatnik zdecyduje się na zwrot na rachunek VAT, wówczas taki zwrot zostanie dokonany w przyspieszonym terminie, czyli w ciągu 25 dni od dnia złożenia deklaracji, bez możliwości przedłużania tego terminu przez naczelnika urzędu skarbowego w celu dokonania jego weryfikacji.

Projekt ustawy przewiduje, że banki lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe będą zakładały podatnikom stosującym mechanizm podzielonej płatności, specjalny rachunek VAT. Środki zgromadzone na tym rachunku będą przez cały czas własnością podatnika i będzie miał on możliwość dysponowania nimi, jednak jedynie na ograniczone cele – zapłatę zobowiązania w VAT do urzędu skarbowego lub zapłatę kwoty odpowiadającej kwocie podatku VAT z faktury otrzymanej od kontrahenta.

W projekcie zmian do ustawy o VAT przewidziano również sposób postępowania w sytuacji gdy dojdzie do gromadzenia środków finansowych na rachunku VAT. W takim przypadku podatnik będzie miał prawo do wnioskowania o dokonanie przelewu środków zgromadzonych na rachunku VAT, na rachunek bankowy tego podatnika prowadzony dla celów działalności gospodarczej. Uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT podlegać będzie weryfikacji przez właściwe organy podatkowe. W projekcie zaproponowano termin 60-dniowy na wydanie przez naczelnika urzędu skarbowego postanowienia o wyrażeniu zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na wskazany przez podatnika rachunek rozliczeniowy. W postanowieniu tym określona zostanie wysokość środków, które mają zostać uwolnione.

W przypadku gdy przeprowadzona weryfikacja nie potwierdzi zasadności złożonego wniosku o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT, czyli w sytuacji gdy:

1) zachodzić będzie uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku nie zostanie wykonane, w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań z tytułu tego podatku lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą udaremnić egzekucję lub

2) wystąpi zaległość podatkowa w podatku lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe

– naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję, w której odmówi wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy podatnika.

Projektowane zmiany do ustawy o VAT dotyczące wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności mają wejść w życie już 1 kwietnia 2018r.