PIT i CIT w 2018r. – duża nowelizacja cz. 2

Dziś kontynuujemy prezentację zmian w rozliczaniu PIT i CIT, które wejdą w życie z początkiem 2018 roku. Są to bardzo istotne informacje zarówno dla pracowników biur rachunkowych, jak i samych podatników.

income-tax-491626_960_720

Ograniczenia dotyczące kosztów finansowania dłużnego

Od przyszłego roku mają obowiązywać nowe zasady rozliczania w kosztach odsetek i innych wydatków związanych z korzystaniem przez podatników z finansowania dłużnego.

Podatnicy CIT będą obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa 30% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonej o przychody o charakterze odsetkowym nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m updop, oraz kosztów finansowania dłużnego nieuwzględnionych w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Limitu kosztowego nie będzie stosować się do nadwyżki kosztów finansowania dłużnego w części nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.000.000 zł. Jeżeli rok podatkowy podatnika będzie dłuższy albo krótszy niż 12 miesięcy, kwotę tego progu będzie obliczać się, mnożąc kwotę 250.000 zł przez liczbę rozpoczętych miesięcy roku podatkowego podatnika. Ponadto limitu tego nie będzie stosować się do przedsiębiorstw finansowych.

Nadwyżką kosztów finansowania dłużnego będzie kwota, o jaką poniesione przez podatnika koszty finansowania dłużnego, podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, przewyższą uzyskane przez podatnika w tym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu przychody o charakterze odsetkowym.

Kosztami finansowania dłużnego będą wszelkiego rodzaju koszty związane z uzyskaniem od innych podmiotów, w tym od podmiotów niepowiązanych, środków finansowych i z korzystaniem z tych środków, w szczególności odsetki, w tym skapitalizowane lub ujęte w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, opłaty, prowizje, premie, część odsetkowa raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty zabezpieczenia zobowiązań, w tym koszty pochodnych instrumentów finansowych, niezależnie na rzecz kogo zostaną one poniesione.

Przez przychody o charakterze odsetkowym będzie rozumieć się przychody z tytułu odsetek, w tym odsetek skapitalizowanych, oraz inne przychody równoważne ekonomicznie odsetkom odpowiadające kosztom finansowania dłużnego.

Koszty finansowania dłużnego wyłączone w danym roku podatkowym z kosztów uzyskania przychodów będą podlegały zaliczeniu do takich kosztów w następnych 5 latach podatkowych, zgodnie z zasadami i w ramach limitów wynikających z przepisów o CIT. Regulacje te nie będą jednak stosowane wobec:

 • podmiotów, które w związku z przekształceniem, łączeniem lub podziałem danych podmiotów wstępują w prawa podatników przekształconych, łączonych lub dzielonych, z wyjątkiem spółek powstałych z przekształcenia spółek, a także
 • spółek wchodzących uprzednio w skład podatkowej grupy kapitałowej – w odniesieniu do kosztów finansowania dłużnego wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów w czasie funkcjonowania tej podatkowej grupy kapitałowej.

W ustawie o CIT uchylone zostaną przepisy dotyczące cienkiej kapitalizacji (tj. art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6, 7b, 7g i 7h).

Wyższy limit umożliwiający twórcom stosowanie 50% kosztów i ograniczenie grona uprawnionych do tych kosztów

Od 2018 r. koszty autorskie w wysokości 50% będą mogły być stosowane do wysokości 85.528 zł, a nie jak do tej pory 42.764 zł. Przy czym koszty te stosowane będą wyłącznie do określonych rodzajów działalności.

50% koszty będą miały zastosowanie do działalności:

 • twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa,
 • badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej,
 • artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii,
 • w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów,
 • publicystycznej.

Podwyższenie tzw. kwoty wolnej od podatku, wyższe limity zwolnień i korzystniejsze warunki stosowania ulgi rehabilitacyjnej

Podatnikom PIT od 1 stycznia 2018r. podwyższono kwotę wolną od podatku – z 6.600 zł do 8.000 zł. Jednocześnie utrzymana została degresywna kwota wolna od podatku dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8.000 zł i nieprzekraczającej 13.000 zł oraz wyższej od 85.528 zł i nieprzekraczającej 127.000 zł.

Ponadto podwyższone zostały limity zwolnień dotyczące m.in.:

 • zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci; jeżeli te zapomogi będą finansowane:
  • z określonych źródeł, np. z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – będą wolne od podatku bez limitu,
  • z innych źródeł – będą wolne od podatku do wysokości 6.000 zł (z 2.280 zł),
 • świadczeń otrzymywanych przez emerytów lub rencistów od byłych pracodawców lub związków zawodowych – do 3.000 zł (z 2.280 zł),
 • świadczeń otrzymanych przez pracownika z ZFŚS lub funduszy związków zawodowych – do 1.000 zł (z 380 zł),
 • świadczeń otrzymanych z tytułu objęcia dziecka opieką przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka do żłobka, przedszkola lub klubu dziecięcego do 1.000 zł miesięcznie na każde dziecko (z 200 zł i 400 zł),
 • wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – do 2.000 zł (z 760 zł),
 • dopłat do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18:
 1. a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości,
 2. b) z innych źródeł – do 2.000 zł (z 760 zł).

Dodaj komentarz