PIT i CIT w 2018r. – duża nowelizacja cz. 1

Dziś przedstawiamy pierwszą część zmian w rozliczaniu PIT i CIT, które wejdą w życie z początkiem 2018 roku. Są to bardzo istotne informacje zarówno dla pracowników biur rachunkowych, jak i samych podatników.

accountant01

Podział dochodów CIT na odrębne źródła

W ustawie o CIT wyodrębniono źródło przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielono dochody uzyskiwane z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika.

Przedmiotem opodatkowania CIT będzie suma dochodów, tj. dochodów z zysków kapitałowych oraz pozostałych dochodów podatnika (z wyjątkiem przychodów z art. 21, art. 22 i art. 24b updop). Jeżeli podatnik uzyska dochód tylko z jednego z tych źródeł, a w drugim z tych źródeł poniesie stratę, to wówczas opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będzie uzyskany z jednego źródła dochód, bez pomniejszania go o stratę poniesioną w drugim źródle przychodów.

O wysokość straty ze źródła przychodu, poniesionej w roku podatkowym, podatnik będzie mógł obniżyć dochód osiągnięty z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość takiego obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie będzie mogła przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Analogiczne odliczenie straty tylko w danym źródle dochodów, poprzez obniżenie dochodu uzyskanego z tego źródła w kolejnych pięciu latach podatkowych, będzie dotyczyć także sytuacji, w której podatnik poniesie stratę w obu źródłach, tj. stratę w źródle przychodów zdefiniowanym jako zyski kapitałowe i stratę ze źródła jakim będą przychody uzyskiwane z pozostałych źródeł przychodów.

Konsekwencją wyodrębnienia źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych jest określenie katalogu tych zysków. W katalogu wymieniono m.in. przychody:

  1. a) z udziału w zysku osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4b updop, stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego tytułu (w katalogu tym mieszczą się przede wszystkim dywidendy oraz pozostałe przychody zawarte dotychczas w art. 10 ust. 1 updop),
  2. b) ze zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną,
  3. c) ze zbycia wierzytelności uprzednio nabytych przez podatnika oraz wierzytelności wynikających z przychodów zaliczanych do zysków kapitałowych,
  4. d) z praw majątkowych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 updop (tj. autorskich lub pokrewnych praw majątkowych, licencji, praw określonych w ustawie Prawo własności przemysłowej, know-how).

Minimalny podatek od niektórych budynków

Właściciele nieruchomości (zarówno podatnicy PIT, jak i CIT) będą obciążeni podatkiem od przychodów z tytułu własności środka trwałego położonego na terenie RP, którego wartość początkowa przekracza 10.000.000 zł. Do nieruchomości objętych minimalnym podatkiem dochodowym, należą:

1) budynki handlowo-usługowe sklasyfikowane w KŚT jako:

  • centra handlowe,
  • domy towarowe,
  • samodzielne sklepy i butiki,
  • pozostałe budynki handlowo-usługowe,

2) budynki biurowe sklasyfikowane w KŚT jako budynki biurowe.

Nowym podatkiem nie będą objęte:

  • nieruchomości, o których mowa w pkt 1 i 2, od których zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych,
  • nieruchomości, o których mowa w pkt 2, wykorzystywane wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika.

Podstawę opodatkowania stanowić będzie przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji, pomniejszonej o kwotę 10.000.000 zł. Podatek będzie wynosił 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc. Podatek ten będzie mógł być odliczany od zaliczki na podatek obliczanej na zasadach określonych w ustawie o PIT lub ustawie o CIT. Kwotę uiszczonego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku podatnik odliczy w zeznaniu.

Podwyższenie z 3.500 zł do 10.000 zł limitu dla zaliczenia wartości składnika majątku trwałego do kosztu

W obu ustawach o podatku dochodowym będzie podwyższony z obecnych 3.500 zł do 10.000 zł limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiający jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych składników majątku do kosztów uzyskania przychodów. W efekcie podatnicy będą mogli wydatek na nabycie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł odnieść bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania go do używania.

Składnik majątku o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł będzie mógł również zostać zakwalifikowany do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. W takim przypadku dopuszczalna będzie jego jednorazowa amortyzacja w miesiącu oddania go do używania albo w miesiącu następnym. Ponadto będzie mógł być on amortyzowany na zasadach ogólnych. Należało będzie w takim przypadku generalnie stosować stawki wynikające z Wykazu stawek amortyzacyjnych (stanowiącego załącznik nr 1 do ustaw o podatku dochodowym).

Poza tym podatnicy będą mogli rozliczyć jednorazowo w kosztach wydatek na nabycie części składowej lub peryferyjnej do środka trwałego, o ile jednostkowa cena nabycia tej części nie przekroczy 10.000 zł.

Limit kosztów w CIT przy niektórych wydatkach poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych

Podatnicy CIT będą obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty:

1) usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,

2) wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 updop,

3) przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze

– poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 11 updop, lub podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekroczą 5% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m updop, i odsetek.

Kwotę omawianych kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów będzie uwzględniać się w danym źródle przychodów proporcjonalnie do wysokości kosztów poniesionych w ramach danego źródła przychodów.

Ograniczenie nie będzie miało zastosowania m.in. do kosztów usług, opłat i należności zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi.

Limit kosztowy stosuje się do nadwyżki wartości kosztów wskazanych na wstępie, z wyłączeniem kosztów, do których ograniczenie nie ma zastosowania, przekraczającej w roku podatkowym łącznie kwotę 3.000.000 zł. Jeżeli rok podatkowy podatnika jest dłuższy albo krótszy niż 12 miesięcy, kwotę tego progu oblicza się, mnożąc kwotę 250.000 zł przez liczbę rozpoczętych miesięcy roku podatkowego podatnika.

Kwota kosztów nieodliczona w danym roku podatkowym będzie podlegać odliczeniu w kolejnych 5 latach podatkowych (w ramach obowiązujących w danym roku limitów).

Dodaj komentarz