Limity na 2018 r.

Przedstawiamy kolejne istotne informacje dla biur rachunkowych, ale też wszystkich obywateli. Tym razem zmiany dotyczą limitów podatkowych na rok 2018. Artykuł zawiera wszystkie niezbędne dane, których znajomość ułatwi życie każdemu, kto prowadzi własną księgowość.

avalis.pl - artykuł nr 25

W ustawach podatkowych oraz w ustawie o rachunkowości określono limity, których wysokość uzależniona jest od średniego kursu euro, ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października bieżącego roku. Dotyczy to np. statusu małego podatnika, limitu jednorazowej amortyzacji, czy prawa do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W tym roku 1 października przypadł w niedzielę, dlatego do ustalenia ww. limitów stosuje się kurs z 2 października 2017 r. (poniedziałek), który wyniósł 4,3137 zł/euro (tabela kursów średnich nr 190/A/NBP/2017).

Limity dla celów podatku dochodowego

Limit na 2018 r. dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

W 2018 r. prawo do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą mieli podatnicy, którzy w 2017 r.:

 • uzyskali przychody z działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 078.425 zł(250.000 euro × 4,3137 zł/euro), lub
   
 • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 078.425 zł(250.000 euro × 4,3137 zł/euro).

Prawo do opłacania ryczałtu za okresy kwartalne będzie przysługiwało w 2018 r. podatnikom, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub przychody spółki nie przekroczyły w 2017 r. kwoty 107.842,50 zł (tj. 25.000 euro × 4,3137 zł/euro).

Obecnie (na 2017 rok) ww. limity są niższe i wynoszą odpowiednio 1.074.400 zł i 107.440 zł.

Status małego podatnika

Małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł (zob. art. 4a pkt 10 ustawy o PDOP i art. 5a pkt 20 ustawy o PDOF).

W związku z powyższym, w 2018 r. małym podatnikiem będzie podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczy w 2017 r. kwoty 5.176.000 zł (1.200.000 euro × 4,3137 zł/euro).

Przypomnijmy, że w 2017 r. małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość ww. przychodu ze sprzedaży za 2016 r. nie przekroczyła kwoty 5.157.000 zł.

Limit jednorazowej amortyzacji dla małych podatników oraz rozpoczynających działalność

Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej (w roku jej rozpoczęcia) mają prawo do jednorazowej amortyzacji środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych). Jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dokonuje się w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Zatem limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w 2018 r. będzie wynosił 216.000 zł (50.000 euro × 4,3137 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł).

W 2017 r. limit ten jest niższy i wynosi 215.000 zł.

Limity dla celów VAT

W ustawie o VAT wartości wyrażone w euro dotyczą limitu dla tzw. małych podatników.

Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy o VAT, przez małego podatnika rozumie się podatnika VAT:

1) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,

2) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.

Ustalając prawo do statusu małego podatnika w 2018 r., do przeliczenia ww. kwot należy zastosować średni kurs euro ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego i zaokrąglić do 1.000 zł (tj. kurs euro na 2 października 2017 r., gdyż 1 października 2017 r. to niedziela).

W 2018 r. małym podatnikiem będzie:

 • podatnik, u którego wartość sprzedaży brutto w 2017 r. nie przekroczy 176.000 zł(1.200.000 euro × 4,3137 zł/euro – po zaokrągleniu do 1.000 zł),
   
 • podatnik prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, itp., u którego kwota prowizji brutto (lub innych postaci wynagrodzenia brutto) za wykonane usługi w 2017 r. nie przekroczy 000 zł(45.000 euro × 4,3137 zł/euro – po zaokrągleniu do 1.000 zł).

Natomiast w 2017 r. limity te wynoszą odpowiednio 5.157.000 zł i 193.000 zł (ich podwyższenie w 2018 r. związane jest ze wzrostem kursu euro).

Mali podatnicy mogą korzystać z pewnych uproszczeń w zakresie VAT i rozliczać ten podatek:

1) według tzw. metody kasowej (art. 21 ustawy o VAT),

2) kwartalnie (art. 103 ust. 2 ww. ustawy).

Należy jednak pamiętać, że z kwartalnego rozliczania VAT nie mogą korzystać podatnicy (art. 99 ust. 3a ustawy o VAT):

 • zarejestrowani przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni – przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub
   
 • którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o VAT (m.in. niektóre wyroby stalowe, paliwa – z pewnymi wyłączeniami wskazanymi w art. 99 ust. 3b ustawy), chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł.

Ustalenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2018 r.

Księgi rachunkowe muszą prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody, za poprzedni rok podatkowy (obrotowy – według ustawy o rachunkowości), wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość 2.000.000 euro (por. art. 24a ust. 4 ustawy o PDOF oraz art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości). Po przeliczeniu kwoty 2.000.000 euro obowiązującym kursem (4,3137 zł/euro), limit ten wyniesie 8.627.400 zł.

Przy ustaleniu obowiązku prowadzenia ksiąg uwzględnia się przychody określone w ustawie o PDOF, a w podmiotach prowadzących już księgi rachunkowe – dodatkowo przychody określone w ustawie o rachunkowości.

W myśl ustawy o PDOF, są to przychody, o których mowa w art. 14 tej ustawy, czyli przychody z działalności gospodarczej, a według ustawy o rachunkowości – są to przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, czyli bez pozostałych przychodów operacyjnych.

W związku z tym podatnicy prowadzący w 2017 r.:

 • podatkową księgę przychodów i rozchodów – przyjmują przychody określone w ustawie o PDOF,
   
 • księgi rachunkowe – ustalają przychody według ustawy o PDOF oraz według ustawy o rachunkowości i jeśli któreś z nich przekroczą limit, wówczas od następnego roku muszą prowadzić księgi rachunkowe.