Korekta błędu w zeznaniu PIT

Podatnik, który złożył zeznanie PIT z błędem ma prawo do skorygowania swoich zeznań podatkowych. Korekta może zostać naniesiona, gdy pomylono się na swoją korzyść, ale również na korzyść organu podatkowego.

8194658323_44342ddc6b_zPoprawienie deklaracji polega na ponownym wypełnieniu całego formularza. Należy zaznaczyć w nim, że ta deklaracja jest korektą złożonych wcześniej dokumentów, z dołączeniem pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. Jest to wymaganie określone w przepisach i wynika z faktu, że skorygowane zeznanie nie informuje wprost organu podatkowego o zakresie wykonywanej przez nas poprawy. W takim uzasadnieniu opisuje się błąd, jaki został wcześniej popełniony oraz opis podjętych działań, by ten błąd usunąć. Bez takiego wyjaśnienia Urząd Skarbowy nie wiedziałby, jaki błąd popełniono i następnie poprawiono, przez co musiałby porównywać pierwotne zeznanie z korektą. Wzory takich uzasadnień bez problemu można znaleźć w Internecie.

Jednak są sytuacje kiedy podatnik, który złożył błędne zeznanie roczne, nie może dokonać jego korekty. Możliwość ta zostaje zawieszona w czasie postępowania podatkowego bądź podczas kontroli podatkowej. Przywilej ten przysługuje nadal po zakończeniu kontroli podatkowej oraz po postępowaniu podatkowym w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Korekta jest natomiast dopuszczalna w zakresie, w którym kontrola nie jest prowadzona. W każdej chwili można skorygować zeznanie, w którym nie skorzystano z przysługujących nam ulg. Należy pamiętać, że jeżeli po korekcie jesteśmy zobowiązani dopłacić podatek, to w tym przypadku oprócz samego złożenia korekty musimy zapłacić odsetki podatkowe za zwłokę w płatności podatku.

Korektę warto, a wręcz należy składać aż do zakończeniu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zgodnie z 70 § 1 ustawy przedawnia się ono z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jeżeli deklaracja została złożona elektronicznie, to nie jesteśmy zobowiązani do przesłania korekty w taki sam sposób. Możemy wysłać dokumenty pocztą lub złożyć je osobiście w Urzędzie Skarbowym. Jednakże, jeśli chcemy dokonać korekty drogą elektroniczną, to do naszego formularza, po zaznaczeniu pola wskazującego na korektę, automatycznie zostanie dołączony formularz ORD-ZU, który służy uzasadnieniu przyczyn korekty.

Celem korekty deklaracji jest poprawienie błędu, który został popełniony przy jej sporządzeniu. Może ona dotyczyć każdej pozycji dokumentu. Chyba, że akurat przepisy mówią inaczej. Co prawda samo złożenie takiej korekty nie jest bardzo skomplikowane, jednak jeśli błąd nie zostanie zauważony, to później mogą z tego wyniknąć nieprzyjemne konsekwencje. Dlatego też lepiej prowadzić swoją księgowość bardzo dokładnie, lub powierzyć ją osobom zajmującym się tym zawodowo.

Dodaj komentarz